TERENSKO DELO PRVE, II. IN III. GIMNAZIJE MARIBOR

Gimnazijci raziskujejo na jezeru Komarnik in izpopolnjujejo svoje znanje

in Maribor ga uporablja kot gojitveni ribnik. ivljenja. Jezero je popolnoma poraslo s pravimi vodnimi rastlinami. 11 vrst makrofitov  je na Rdečem seznamu praprotnic in semenk omenjenih kot ranljive vrste. Ranljive vrste so: navadni rogolist, klasasti rmanec, mala podvodnica, inka. kodljivih vplivov okolja.

Najbolj pogoste rastlinske vrste obrežja so: ozkolistni rogoz, širokolistni rogoz, navadni trst, pokončni ježek, jezerski biček, vodna meta, porečnik, navadna kalužnica, močvirska preslica, vodna perunika, okroglolistna in navadna pijavčnica, močvirska lakota …

Zaradi bogate flore in favne je jezero Komarnik uvrščeno med naravne vrednote državnega pomena, hkrati pa predstavlja naravno učilnico za izkustveno, vseživljenjsko učenje številnih biologov, ljubiteljev narave in tudi za učence na vseh stopnjah izobraževanja.

Učiteljice naravoslovja III., II. in Prve gimnazije Maribor smo to leto že tretjič organizirale in izvedle terensko delo in strokovno vodeni ogled jezera Komarnik. Koordinatorice izvedbe vaj na posamezni šoli smo profesorice biologije: Andreja Senčar iz Prve  gimnazije, Katja Holnthaner Zorec iz II. gimnazije in Brigita Horvat iz III. gimnazije. Za idejo smo navdušile še vse druge sodelujoče mentorje in zunanje sodelavce.

Namen našega sodelovanja je, da se dijaki in mentorji spoznamo in izmenjamo delovne izkušnje.

Vaje smo to leto izvedli v soboto, 14. 6. 2014.                                            .

Terensko delo je potekalo dve učni uri, od 8.30 do 10.30. Sodelovalo je okrog 60 dijakov, ki so bili razdeljeni v šest  skupin.  V vsaki skupini so bili dijaki vseh treh gimnazij. Pri delu na terenu smo sodelovali in raziskovali:

  1. skupina: mag. Slavko Lapajne, Simona Mihaljčič, prof., Zora Tichy, ing. kem., in  mag. Simona Posel Pečnik (III. gimnazija), s poudarkom na  kemizmu vode,
  2. skupina: Katja Holnthaner Zorec, dipl. biolog., prof. biol., in Helena Rihtar, dipl. biolog., prof. biol. (II. gimnazija), se je odlikovala v analizi      združbe vodnih nevretenčarjev,
  3. skupina: Andreja Senčar, dipl. biolog., prof. biol. ( Prva gimnazija), je  raziskovala značilne rastline ob jezeru in v  jezeru ter značilne prilagoditve po metodi transekta,
  4. skupina: mag. Brigita Horvat (III. gimnazija),  je proučevala značilne vrste rastlin v vodnem stolpcu, sezonsko dinamiko pojavljanja rastlin v jezeru in na obrežju z metodo transekta,
  5. skupina: Darko Lorenčič, varuh gorske narave pri PZS, Viktor Škof, lovec, je kot predmet dela skozi okoljsko problematiko izpostavila  vidro v Komarniku in
  6. skupina: Matjaž Premzl, inž. gozd. lov., se je  ukvarjal s pticami v  Komarniku.

Od 10.30 do 11.00 je  potekala evalvacija terenskega dela, torej dela skupin.

Od 11.00 do 12. 30 je bil vodeni strokovni ogled jezera z znanstvenicama Biotehniške fakultete v Ljubljani, prof. dr. Alenko Gabrščik in prof. dr. Matejo Germ.

Med 12.30 in 13.00 smo se ob pikniku na Poleni družili  in spoznavali še kako drugače in ne zgolj študiozno in ob delu. Hvaležni smo bili mlademu kuharju Tadeju Kranerju, Katici Lapajne in Lidiji Pliberšek, ki so poskrbeli za zelo okusno hrano.

Ostalo nam je še poročanje skupin s terenskega dela in evalvacija dela z mentorji ter z zunanjimi sodelavci, kar smo izvedli med 13.00 in 14.00.

Za avtobusni prevoz dijakov so poskrbele matične šole, za prijetno druženje na pikniku pa  Rotary klub Maribor Grad, občina Lenart in  Društvo za razvoj podeželja LAS  Ovtar Slovenskih goric.

Vsem, ki so omogočili, da smo mentorji in dijaki  preživeli lep dan ob Komarniku in kasneje ob  druženju na Poleni, se zahvaljujemo.

Po opravljenem delu se prileže počitek

Po opravljenem delu se prileže počitek

komarnik 3

Le kaj se tu skriva?

komarnik 2

Poglejmo, primerjajmo, določimo …

Brigita Horvat

Fotografije, Nastja Glogovac, III. gimnazija Maribor