22. seja Občinskega sveta občine Sv. Andraž v Slov. goricah

V sredini junija je ponovno zasedal Občinski svet občine Sv. Andraž v Slov. goricah , tokrat že na svoji 22. redni seji.  Dnevni red je obsegal  7 točk. Po potrditvi zapisnika prejšnje seje, so svetniki na predlog političnih strank v občini in pa kasneje na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podelili štiri letni mandat novi Občinski volilni komisiji (OVK), ki bo izpeljala letošnje oktobrske lokalne volitve. Predsednik OVK  je postal Tomaž Žiger iz Maribora, njegov namestnik pa Andrej Perme, prav tako iz Maribora. Komisija ima tri člane, ki so Jana Ilešič, Mateja Šamperl in Ivan Danko ter tri namestnike članov, ki so Marko Roškar, Vladimir Kramberger in Darja Pristovšek.

V nadaljevanju je Občinski svet soglasno potrdil Letni program športa in Letni program kulture za leto 2014. Letna programa sta osnova za izvedbo javnega razpisa za športna in kulturna društva v občini.

Občinski svet je še podal soglasje k podpisu Sporazuma o sofinanciranju investicije OŠPP dr. Ljudevita Pivka Ptuj s telovadnico. Gre za sofinanciranje novogradnje omenjene šole, katero sofinancirajo vse občine, ki so nastale iz bivše občine Ptuj. Za občino Sv. Andraž znaša delež sofinanciranja 1,74 % oz. 32.275,41 evrov.

Pri pobudah in vprašanjih svetnikov je tekla obravnava o obnovi stanovanjskega bloka v Vitomarcih. Načrtovana je bila celotna obnova, ker pa ni bilo primernega razpisa, na katerem bi občina lahko pridobila dodatna sredstva, s finančne plati investicije ne bo mogoče v celoti izvesti. Trenutno so bile obnovljene celotne elektroinštalacije, zamenjana bodo še okna ter streha objekta.

Beseda je tekla tudi o sofinanciranju malih čistilnih naprav, ki jih bodo po letu 2017 morala imeti vsa gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijo. V tej smeri občinski svet razmišlja, da bi na eni od naslednjih sej sprejeli odlok, ki bi predvideval sofinanciranje individualnih čistilnih naprav.

Na tokratni seji je občinski svet odobril finančno pomoč  petim domačim društvom ter soglašal s preplastitvijo asfaltnih površin v okolici cerkve ter asfaltiranje prostora pred Župnijsko Karitas v zameno za podeljeno služnost na javni poti, ki pelje mimo cerkve.

Ob koncu seje je svetnik Darko Rojs vse prisotne seznanil z odstopom iz vseh položajev, na katere je bil imenovan kot svetnik. Povedal je, da v občini Sv. Andraž zaključuje s politično kariero, saj ima druge zasebne interese in se vsem zahvalil za sodelovanje.

,